Подпомагане на научно- изследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания